Thông báo tổ chức Hội thảo Giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các đơn vị thành viên của PVC

05/04/2019
Triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 375/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 22/06/2018 , Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ...

Tổng công ty PVC Thông báo bán thanh lý tài sản của Tổng công ty

08/01/2019
Hội đồng Thanh lý tài sản của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức bán thanh lý tài sản cho các đơn vị/cá nhân có nhu cầu, với nội dung cụ thể theo file đính kèm.

PVC tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

30/10/2018
Ngày 29/10/2018, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm 2 Thành viên ...
buca escort