Thông báo thay đổi địa điểm Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011

15/04/2011
Do điều kiện khách quan, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin trân trọng thông báo tới Quý cổ đông Tổng công ty về việc chuyển địa điểm Đại hội về địa chỉ mới.
buca escort