PVC thoái vốn tại Công ty Cổ phần Bất động sản Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVCLand)

12/02/2018
Ngày 02/02/2018, thực hiện chủ trương tái cơ cấu doanh nghiệp, Hội đồng quản trị PVC đã ban hành Quyết định số 96/QĐ-XLDK về việc phê duyệt phương án thoái phần vốn của PVC tại PVCLand.