Tổng công ty PVC Thông báo bán thanh lý tài sản của Tổng công ty

08/01/2019
Hội đồng Thanh lý tài sản của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức bán thanh lý tài sản cho các đơn vị/cá nhân có nhu cầu, với nội dung cụ thể theo file đính kèm.

PVC tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

30/10/2018
Ngày 29/10/2018, tại Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) được tiến hành với một số nội dung đáng chú ý như miễn nhiệm 2 Thành viên ...

Tài liệu Đại hội đồng Cổ đông Bất thường năm 2018

12/10/2018
Tài liệu Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

12/10/2018
Tài liệu Đại hội Cổ đông bất thường năm 2018