Tổng công ty PVC tổ chức thành công Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019

26/05/2019
Ngày 25/5 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông báo tổ chức Hội thảo Giới thiệu cơ hội hợp tác, đầu tư vào các đơn vị thành viên của PVC

05/04/2019
Triển khai kế hoạch tái cơ cấu giai đoạn 2018-2020 của PVC đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua tại Nghị quyết số 375/NQ-ĐHĐCĐ-XLDK ngày 22/06/2018 , Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ...