Quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVC