Tổng công ty PVC thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị