Về việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí VN trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

buca escort