Về việc kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty

Ngày 27/8/2009, Tổng công ty PVC đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về phương án kiện toàn Ban Kiểm soát Tổng công ty và ngày 28/8/2009, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty đã ban hành Quyết định kiện toàn Ban Kiểm soát TCT. Cụ thể:

buca escort