Công bố thông tin bất thường về việc PVC được cấp giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Ngày 11/8/2009, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán cho Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

buca escort