THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

THÔNG BÁO PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG

(Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu  số 544/UBCK-GCN do Chủ tịch Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 08/04/2010)  

 

1-          Tên tổ chức phát hành: Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

2-          Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội

3-          Số điện thoại: (84.4) 37689291                     

4-          Số Fax: (84.4) 37689290

5-          Cổ phiếu chào bán:

-         Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

-         Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông

-         Mã cổ phiếu: PVX

-         Mệnh giá:  10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần).

-         Số lượng đăng ký chào bán: 100.000.000 (Một trăm triệu) cổ phần.

-         Tổng mệnh giá chào bán: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).

-         Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành thêm được tự do chuyển nhượng

6-          Khối lượng vốn cần huy động: 1.000.000.000.000 (Một nghìn tỷ đồng).

7-          Mục đích huy động vốn:

Tổng Công ty dự kiến sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ lên 2.500 tỷ đồng (bao gồm cả số lượng cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên cơ quan Tổng Công ty) cho các mục đích cụ thể sau:

 

Đơn vị tính: đồng

STT

Nội dung

Số tiền

Ghi chú

I

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành

1.000.000.000.000

 

 

-      Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

475.167.360.000

 

 

-      Cổ đông hiện hữu khác

449.832.640.000

 

 

-      CBCNV

75.000.000.000

 

II

Mục đích sử dụng vốn

1.000.000.000.000

 

1

Góp vốn vào các Cty cổ phần mới chuyển đổi

240.500.000.000

 

 

-        Cty CP Xây lắp Đường ống bồn bể Dầu khí

52.000.000.000

PVC-PT

 

-        Cty CP Xây lắp và Kết cấu kim loại Dầu khí

52.000.000.000

PVC-MS

 

-        Cty CP Xây lắp Dân dụng Dầu khí

103.000.000.000

PVC-IC

 

-        Cty CP Xây lắp DK Miền Trung

26.500.000.000

PVC-MT

 

-        Cty CP Xây lắp Dầu khí Hà Nội

5.000.000.000

PVC-HN

 

-        Cty CP thi công Cơ giới Dầu khí

2.000.000.000

PVC-ME

2

Nhận chuyển nhượng vốn từ các đơn vị trong Tập đoàn

473.694.606.240

 

 

-        Cty CP Dịch vụ cao cấp Dầu khí

116.805.306.240

PVR

 

-        Cty CP Đầu tư bất động sản Điện lực Dầu khí

172.200.000.000

PVPowerland

 

-        Cty CP bất động sản tài chính Dầu khí

184.689.300.000

PVFCland

3

Góp vốn vào các đơn vị theo kế hoạch

285.805.393.760

 

 

-         Góp vốn thực hiện dự án Nhà máy ống thép hàn thẳng 60.000 tấn/năm

100.000.000.000

 

 

-         Góp vốn thực hiện dự án 25 ha Mỹ Đình

185.805.393.760

 

 

8-          Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

9-          Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên cơ quan Tổng Công ty

- Phần cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu:

+ Số lượng cổ phần: 92.500.000 (Chín mươi hai triệu năm trăm nghìn) cổ phần

+ Tổng mệnh giá: 925.000.000.000 (Chín trăm hai mươi lăm tỷ đồng).

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng /cổ phần)

+ Tỷ lệ phân phối: 1:0,61666 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được mua 0,61666 cổ phần phát hành thêm)

- Phần cổ phần chào bán cho cán bộ, công nhân viên cơ quan Tổng Công ty:

+ Số lượng cổ phần: 7.500.000 (Bảy triệu năm trăm nghìn) cổ phần

+ Tổng mệnh giá: 75.000.000.000 (Bảy mươi lăm tỷ đồng).

+ Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng /cổ phần)

10-      Tỷ lệ phân phối cho cổ đông hiện hữu: 1:0,61666 (nghĩa là cổ đông sở hữu 01 cổ phần thì được hưởng 01 quyền mua, cổ đông sở hữu 01 quyền mua sẽ được mua 0,61666 cổ phần phát hành thêm).

Đối với số cổ phần lẻ phát sinh trong quá trình phân phối, để đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu phát hành, số lượng cổ phần phát hành thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

Ví dụ: Cổ đông hiện hữu A đang sở hữu 1000 cổ phiếu PVX tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông A sẽ được quyền mua thêm số cổ phần phát hành thêm là : 1000*0,61666=616,66 cổ phiếu. Số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A được quyền mua sau khi làm tròn là : 616 cổ phần

11-      Xử lý cổ phần không phát hành hết:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 81/QĐ-XLDK ngày 20/1/2010 của Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu và cán bộ công nhân viên không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Tổng Công ty bán cho các cổ đông khác nhưng với giá không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu).

12-      Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền:  26/04/2010

13-      Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/05 đến 01/06/2010.

14-      Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền: Từ ngày 12/05 đến 08/06/2010.

15-      Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu:

- Đối với chứng khoán lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

Người sở hữu chứng khoán thực hiện giao dịch quyền mua, đăng ký mua và nộp tiền tại trụ sở Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân, trường hợp uỷ quyền phải có Giấy uỷ quyền hợp pháp.

16-      Địa điểm công bố Bản cáo bạch:

1.      Trụ sở chính Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

-        Địa chỉ:       Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2-1, khu đô thị Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, huyện Từ Liêm, Hà Nội

-        Điện thoại:   (84.4) 37689291              Fax: (84.4) 37689290

-        Website: /

2.      Trụ sở chính  Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)

-        20 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

-        Điện thoại:   (84.4) 6278 9898             Fax: (84.4) 6278 8989

-        Website: www.psi.vn

17-      Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

Tên chủ tài khoản: Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Số tài khoản: 35035013308006868

Tại: Ngân hàng TMCP Đại Dương - Chi nhánh Thăng Long.

 

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2010.

TỔNG GIÁM ĐỐC

 Vũ Đức Thuận

buca escort