Quyết định về công tác tổ chức nhân sự Tổng công ty

Ngày 16/11/2009, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã có quyết định về việc Bổ nhiệm ông Vũ Đức Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc và bổ nhiệm và Nguyễn Thị Thu Hường giữ chức vụ Ủy viên HĐQT Tổng công ty

buca escort