Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Tổng công ty kính gửi các quý cổ đông Phiếu lấy ý kiến về các nội dung: Thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát; Chuyển trụ sở chính và tăng vốn điều lệ Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
Download tài liệu tại đây
buca escort