Thư mời về việc Cung cấp dịch vụ thẩm định giá đối với máy móc thiết bị đã qua sử dụng là tài sản của Tổng công ty PETROCONs