CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo Tài chính năm 2022 với Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC