CBTT bất thường về việc thông báo của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội về việc tiến hành giải kê biên tài sản theo QĐ 10.QĐ-CTHADS ngày 9-6-2022