PVX CBTT bất thường về việc ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Tây Hà Nội thông báo tạm thời dừng việc khấu trừ tiền trong tài khoản PETROCONs