CBTT bất thường 24h về các QĐ của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam để thi hành án của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam để thi hành án theo Quyết định 35/QĐ-CTHADS