CBTT bất thường 24h về việc khấu trừ tiền trong TK của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam để thi hành án theo Quyết định 35/QĐ-CTHADS