PVX CBTT Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Báo cáo hoạt động ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022.PDF
Báo cáo hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị và kế hoạch năm 2022.PDF
Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.PDF
Báo cáo về việc kế hoạch tái cơ cấu Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam tại các đơn vị thành viên giai đoạn 2021-2025.PDF
Báo cáo về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi các quy chế.PDF
Công bố thông tin Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2021-2025 và chiến lược phát triển của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.PDF
Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2022.PDF
Tờ trình Về việc quyết toán tiền lương, thù lao năm 2021 và phương án tiền lương, thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.PDF
Tờ trình về việc thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.PDF