PVX CBTT bất thường về việc Phong toả Tài khoản theo QĐ của Cục thi hành án dân sự TP Hà Nội của Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam