Hội nghị người đại diện của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) năm 2022

Ngày 22/3/2022 tại Hà Nội, Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONs) đã tổ chức Hội nghị Người đại diện của Tổng Công ty tại doanh nghiệp khác nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý và điều hành tại các đơn vị thành viên/trực thuộc và bàn các biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ, quy định, quy chế của người đại diện của Tổng Công ty tại các đơn vịToàn cảnh Hội nghị Người đại diện của Tổng công ty PETROCONs năm 2022.

 Tham dự Hội nghị có đồng chí Nghiêm Quang Huy- Chủ tịch HĐQT Tổng công ty, đồng chí Phan Tử Giang - Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Bí thư, Phụ trách Đảng ủy Tổng công ty cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát Tổng công ty; Trưởng các Ban/Phòng Chuyên môn/Giám đốc các Ban điều hành dự án/Chi nhánh và Người Đại diện của Tổng công ty tại các đơn vị là công ty con/chi phối và các công ty liên kết & Đầu tư tài chính của Tổng công ty tại các điểm cầu Hà Nội - Thái Bình và Vũng Tàu.


Đ/c Nghiêm Quang Huy - Chủ tịch HĐQT Tổng công ty phát biểu khai mạc hội nghị.

 Đến thời điểm hiện tại Tổng công ty PETROCONs đã góp vốn vào 25 đơn vị với giá trị  là 2.326,55 tỷ đồng, trong đó góp vào 7 công ty con là 1.384,91 tỷ đồng, góp vào 11 công ty liên kết là 735, 45 tỷ đồng, góp vào 7 công ty khác số tiền là 206,19 tỷ đồng.


Đ/c Trần Ngọc Lâm – Trưởng Ban KHĐT&TCC Tổng công ty  báo cáo kết quả công tác tái cơ cấu giai đoạn 2016-2020 và kế hoạch tái cơ cấu định hướng SXKD của PETROCONs giai đoạn 2021-2025 tại hội nghị.

Hội nghị diễn ra trong thời điểm Tổng công ty và các đơn vị thành viên đang tích cực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2022 và đặc biệt là tập trung cao độ cho tiến độ phát điện của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2. Bên cạnh những  kết quả đã đạt được, hoạt động sản xuất kinh doanh trong toàn Tổng công ty cũng đang phải đối mặt với những khó khăn, thử thách lớn. Tổng công ty rất cần sự quyết tâm, năng động của Người đại diện trong quản lý, điều hành đơn vị; sự đoàn kết, hợp tác giữa những Người đại diện trong cùng một đơn vị và giữa các đơn vị trong Tổng công ty; việc nghiêm túc chấp hành những chỉ đạo của Tổng công ty vì lợi ích chung xét trong tổng thể toàn Tổng công ty.


Đ/c Phạm Vũ Tuấn – Trưởng Ban TCHC báo cáo công tác đánh giá Người đại diện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ của Người đại diện tại hội nghị.

Tại Hội nghị, Lãnh đạo Tổng công ty đã đánh giá về công tác quản lý điều hành tại các đơn vị/thành viên trực thuộc. Thời gian qua, nói chung người đại diện phần vốn của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên/trực thuộc đã thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo các qui định hiện hành, đã gắn kết mối quan hệ về sở hữu vốn với các mối quan hệ khác trong SXKD, tham gia tích cực vào việc điều hành doanh nghiệp, bảo toàn và phát triển giá trị phần vốn đầu tư của Tổng Công ty tại các đơn vị thành viên/trực thuộc. Tuy nhiên, so với yêu cầu của nhiệm vụ, so với quy định của PETROCONs thì người đại diện vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định trong công tác điều hành, quản lý.


Đồng chí Phạm Văn Trường – Giám đốc  Công ty CP Xây lắp Dầu khí Thanh Hóa phát biểu tham luận tại hội nghị.

  


Đồng chí Trương Đức Hải, Thành viên Phụ trách HĐQT, Giám đốc Công ty CP Khách sạn Lam Kinh phát biểu tham luận tại hội nghị.

Để Người đại diện có cơ sở và động lực cùng Tổng công ty vượt qua khó khăn, tích cực phát huy vai trò của Người đại diện, đồng thuận chia sẻ lợi ích chung xét trong toàn Tổng công ty, Tổng Giám đốc PETROCONs Phan Tử Giang đã định hướng Hội nghị tập trung thảo luận và đưa ra hướng giải quyết các vấn đề đẩy mạnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo các quy định hiện hành của Tổng Công ty trong quản lý, điều hành Đơn vị; Sự phối hợp và mối quan hệ giữa những Người đại diện trong cùng một Đơn vị, giữa Người đại diện và Tổng Công ty; Các vướng mắc phát sinh trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện, nguyên nhân và giải pháp.


Đồng chí Phan Tử Giang – Tổng giám đốc Tổng công ty phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

 Kết luận hội nghị và giao nhiệm vụ, đồng chí Nghiêm Quang Huy- Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty giao nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới cho các Ban chuyên môn Tổng Công ty đồng thời yêu cầu chỉnh sửa, bổ sung Quy chế hoạt động của người đại diện phần vốn, giao một số nhiệm vụ cụ thể cho người đại diện phần vốn, phối hợp triển khai nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và hiệu quả SXKD của PETROCONs trong thời gian tới.

Phạm Văn Lưu - Petrocons

Tags: null