PVX CBTT Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam