PVX Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam