PVX Công bố thông tin về việc Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 1-2022 của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam