Thông báo kết quả bán tài sản, CCDC, TTB thanh lý của Tổng công ty