Công bố thông tin Về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng phần vốn góp của PVC tại Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng và đô thị Dầu khí