Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Thông báo lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản