PVX Công bố thông tin Về việc Giao nhiệm vụ cán bộ kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ Người phụ trách quản trị, Thư ký của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam