PVX CBTT Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam

Thông báo này thay cho thông báo số 248/TB-XLDK ngày 30/9/2021