PVX Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2021 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Công bố thông tin Báo cáo Tài chính Công ty Mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất đã được soát xét 6 tháng đầu năm 2021 Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
Công bố giải trình BCTC Công ty Mẹ 06 tháng đầu năm 2021 sau soát xét kiểm toán.pdf
Công bố giải trình BCTC hợp nhất 06 tháng đầu năm 2021 sau soát xét.pdf
CBTT Giải trình Báo cáo Tài chính Công ty mẹ và Báo cáo tài chính Hợp nhất quý II năm 2021 của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.pdf
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ hoạt động từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2021.PDF
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét Cho kỳ hoạt động từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2021 (1).pdf
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét Cho kỳ hoạt động từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2021 (2).pdf
Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam báo cáo tài chính riêng giữa niên độ đã được soát xét Cho kỳ hoạt động từ ngày 1-1-2021 đến 30-6-2021 (3).pdf