PVX Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự Tổng Giám đốc của Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam