Tổng công ty PVC Thông báo về việc Bán thanh lý tài sản của Tổng công ty