PVX Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ của công ty Đại chúng và người có liên quan của người nội bộ