PVX Công bố thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019

Ngày 25/7/2019 Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam công bố Thông tin Báo cáo tình hình quản trị Công ty 6 tháng năm 2019, cụ thể:
Tags: null