Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam Thông báo Kết quả bán thanh lý tài sản, TTB, CCDC Văn phòng của Tổng công ty