Tổng công ty PVC Thông báo bán thanh lý tài sản của Tổng công ty

Hội đồng Thanh lý tài sản của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) tổ chức bán thanh lý tài sản cho các đơn vị/cá nhân có nhu cầu, với nội dung cụ thể theo file đính kèm