TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP ĐẦU KHÍ VIỆT NAM TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY NĂM 2019

Sáng ngày 24/12/2018, Hội nghị Người lao động năm 2019 Công ty mẹ - Tổng công ty được tổ chức tại Hội trường Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam với sự có mặt của 63 đại biểu, đại diện cho 370 Người lao động tại Công ty mẹ.


Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Đình Thế, Thành viên phụ trách HĐQT- Tổng giám đốc Tổng công ty, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hường, Bí thư Đảng ủy Công ty mẹ - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, các đồng chí trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc; Trưởng các Ban/Văn phòng Đảng đoàn thể/Ban Điều hành/Chi nhánh/Chủ tịch các Công đoàn Bộ phận và Đại diện người lao động được bầu từ Hội nghị Người lao động của các Ban/Văn phòng Đảng đoàn thể/Ban Điều hành/Chi nhánh Tổng công ty.

 
Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Hội nghị đã bầu đoàn chủ tịch gồm:

- Đ/c Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty;

- Đ/c Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn Công ty mẹ TCT.

- Thư ký Hội nghị: Đ/c Hồ Thái Bình - Chuyên viên Ban Kế hoạch Đầu tư&TCC Tổng công ty.

Hội nghị đã nghe và thảo luận về các nội dung:

Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ SXKD năm 2019; Tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Điều kiện làm việc và các giải pháp cải thiện điều kiện làm việc của của Công ty mẹ - Tổng công ty, do đồng chí Nguyễn Văn Đồng -  Phó Tổng giám đốc Tổng công ty trình bày.

Báo cáo hoạt động công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế dân chủ cơ sở và Nội quy lao động và Chế độ chính sách đối với người lao động và báo cáo Tổng hợp các kiến nghị, đề xuất của Người lao động, do đồng chí Phạm Văn Lưu - Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Tổng công ty trình bày.

Báo cáo tình hình sử dụng Quỹ Phúc lợi, Quỹ khen thưởng năm 2018 và các nội dung công khai tài chính có liên quan đến người lao động, do đồng chí Vũ Thị Thu Hải – Phó Trưởng Ban TCKT&KT Tổng công ty trình bày.


Đ/c Nguyễn Văn Đồng Phó Tổng giám đốc TCT phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng - Phó Tổng giám đốc Tổng công ty thay mặt Người sử dụng lao động đã trả lời các kiến nghị của cán bộ, công nhân viên và các đại biểu tham dự Hội nghị.

Hội nghị đã được nghe Đồng chí Nguyễn Đình Thế, Thành viên phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc Tổng công ty, phát biểu ý kiến chỉ đạo hội nghị

Hội nghị đã tiến hành bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ, gồm 05 đồng chí:

1 - Đ/c Nguyễn Phúc Tùng - Chuyên viên, Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty.
2 - Đ/c Bùi Thanh Vân - Nhân viên, Ban Tổ chức Hành chính Tổng công ty.
3 - Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận Ban TCKT-KT
4 - Đ/c Bùi Văn Đạt - UVBCH Công đoàn CQTCT, Cán bộ Công đoàn Bộ phận Ban Điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

5 - Đ/c Nguyễn Đức Long - Chuyên viên Ban điều hành Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.


Đ/c Nguyễn Đình Thế - Thành viên Phụ trách HĐQT, Tổng giám đốc TCT phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Văn Đồng, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty: Đã kết luận Hội nghị và kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Mẹ PVC nỗ lực trên mọi mặt công tác, tích cực tham gia triển khai các dự án do Công ty Mẹ và các đơn vị đảm nhiệm, đặc biệt là dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2,  đồng thời nhấn mạnh, năm 2019 tới đây là thời điểm tồn vong của Tổng Công ty PVC, bởi vậy mỗi đoàn viên Công đoàn Công ty Mẹ PVC cần tích cực, quyết tâm hơn nữa, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Hội nghị đã thông qua Nghị quyết: 100% số đại biểu tham dự Hội nghị biểu quyết nhất trí nội dung bản dự thảo đã được đồng chí Hồ Thái Bình - Thư ký Hội nghị trình bày.

Thay mặt đoàn chủ tịch, đồng chí Nguyễn Văn Đồng tuyên bố kết thúc Hội nghị. Hội nghị kết thúc hồi 11h00 ngày 24/12/2018.

Lưu Phạm 
Tags: null