Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Kế hoạch hưởng ứng “Ngày pháp luật” năm 2018 trong toàn Tổng công ty

Hưởng ứng kế hoạch Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 tại văn bản số 6720/DKVN-PC&KTr ngày 02/11/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người. Tổng công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam ban hành Kế hoạch hưởng ứng Ngày Pháp luật trong Tổng công ty với các nội dung chủ yếu như sau:
Tags: null