PVX công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2018.

null
Tags: null