Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

null
2017- Công bố thông tin ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PVC năm 2017.PDF
- Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PVC năm 2017.PDF 
Danh mục tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2017.pdf
Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2017.pdf
Dự thảo Quy chế tổ chức Đại hội cổ đông thường niên PVC 2017.pdf
Dự thảo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2016 và kế hoạch năm 2017.pdf
Dự thảo Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.pdf
Dự thảo báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016 và kế hoạch năm 2017.pdf
Dự thảo Tờ trình vv ủy quyền điều chỉnh KH 5 năm 2016-2020 và chiến lược phát triển đến 2025, định hướng đến 2035.pdf
Dự thảo Tờ trình về phương án tái cơ cấu PVC giai đoạn 2016-2020.pdf
Dự thảo Tờ trình vv thông qua BCTC đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận Công ty Mẹ năm 2016.pdf
Dự thảo Tờ trình vv lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.pdf
Dự thảo Tờ trình vv thông qua quyết toán thù lao năm 2016 và phương án thù lao năm 2017 của HĐQT và BKS.pdf
Dự thảo Tờ trình vv ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng EPC dự án NMNĐ Thái Bình 2.pdf
Dự thảo Tờ trình vv sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty PVC.pdf
Dự thảo quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2017-2020.pdf
Dự thảo việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS PVC nhiệm kỳ 2017-2020.pdf

                          

Tags: null