Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin gửi tới các cổ đông, đối tác, nhà đầu tư... Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.