PVE tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2010

Chiều ngày 06/04/2010 tại TP.HCM, Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Thiết kế Dầu khí (PVE) - đơn vị thành viên của Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam - đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông.
ĐHĐCĐ của PV Engineering (HNX: PVE) đã thông qua kế hoạch lợi nhuận và phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2010 sẽ chào bán quyền mua 10:7. Theo đó, PVE đặt kế hoạch doanh thu đạt 400 tỷ đồng, tăng 32.5%; lợi nhuận sau thuế 16 tỷ đồng, tăng 9.65% so với năm 2009 và chia cổ tức ở mức 15%.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch tăng tăng vốn điều lệ lên 150 tỷ đồng. Trong đó, phát hành 5.5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10: 7 (10 cổ phiếu được quyền mua 7 cổ phiếu mới), còn lại phát hành 0.38 triệu cổ phiếu cho CBCNV; phát hành 1.05 triệu cổ phiếu cho cổ đông chiến lược. Giá chào bán dự kiến cho tất cả là 10,000 đồng/cổ phiếu.

Số tiền tăng vốn sẽ dùng đầu tư dự án "Nhà ở cho CB, CNV và kinh doanh - Cao 20 tầng" (Giai đoạn 1) tại Phường Phước Kiểng - Nhà Bè, TP.HCM với tổng diện tích 5,000 m2, trong đó diện tích xây dựng là 2,000 m2. Công ty cũng sẽ tham gia góp 97 tỷ đồng vào Dragon Tower làm văn phòng công ty, dự kiến hoàn thành vào cuối quý I/2011.

Đại hội thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và BKS Công ty nhiệm kỳ 2010-2015. Gồm:
Ông Đỗ Văn Thanh – Chủ tịch HĐQT;
Ông Đinh Văn Dĩnh – Phó Chủ tịch HĐQT;
Ông Bùi Tuấn Anh - Ủy viên HĐQT;
Ông Phạm Thanh Minh - Ủy viên HĐQT;
Ông Hồ Khả Thịnh - Ủy viên HĐQT
Ông Nguyễn Đức Nguyên – Trưởng Ban Kiểm soát;
Bà Nguyễn Thị Thu Anh - Thành viên BKS
Ông Nguyễn Ngọc Hải - Thành viên BKS