Công bố thông tin: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên PVC năm 2010

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xin công bố toàn văn Biên vản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên của Tổng công ty năm 2010
buca escort