PVC-PT tổ chức đợt học tập “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, ngày 21/4/2010 Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) tổ chức học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty với chủ đề “Tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.


Đây là nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ Công ty trong năm 2010 về triển khai cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Lớp học Đảng ủy PVC-PT tổ chức lần này với sự hỗ trợ của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu. Với mục đích tiếp tục làm cho toàn thể Cán bộ, Đảng viên, công nhân viên trong toàn Công ty nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ đó vận dụng linh hoạt vào thực tiễn cuộc sống đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống và các tệ nạn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đảng bộ Công ty.
buca escort