PVC - IC chốt danh sách cổ đông

Công ty Cổ phần Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PVC-IC) xin thông báo chốt danh sách cổ đông để chuẩn bị đăng ký niêm yết cổ phiếu (mã PXI) như sau:

buca escort