PVC-MS thông báo chốt danh sách cổ đông đăng ký lưu ký cổ phiếu trên Trung tâm lưu ký chứng khoán

Để đảm bảo kế hoạch niêm yết cổ phiếu của công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM trong tháng 5/2010,Công ty PVC-MS gửi đến quý cổ đông lịch chốt danh sách cổ đông để niêm yết cổ phiếu của công ty trên HOSE
buca escort