Chứng khoán dầu khí chào bán 8,77 triệu cổ phiếu

Đây là số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu chưa thực hiện quyền mua theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 24/10/2007.
Ngày 24/3, UBCK đã cấp Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu cho CTCP Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Theo đó, PSI sẽ chào bán 8.775.000 cổ phiếu Cổ đông hiện hữu (không bao gồm Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam - PVI và Cổ đông lớn) chưa thực hiện quyền mua cổ phiếu theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ bất thường ngày 24/10/2007 thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-CKDK ngày 24/10/2007.

Giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số vốn thu được sẽ dùng để tăng năng lực bảo lãnh phát hành, hiện đại hóa công nghệ, thành lập mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch…

Nếu thực hiện chào bán hết, PSI vốn điều lệ của PSI sẽ tăng từ 397,25 tỷ lên 485 tỷ đồng.

Tỷ lệ thực hiện quyền: cổ đông hiện hữu sẽ được đăng ký mua theo tỷ lệ quyền mua 2:3 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được 01 quyền mua cổ phần mới, cổ đông sở hữu 02 quyền mua sẽ được mua 03 cổ phần mới)

Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền: 29/3/2010.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Từ ngày 31/3/2010 đến ngày 20/4/2010. Thời hạn nhận đăng ký mua và nộp tiền : Từ ngày 31/3/2010 đến ngày 28/4/2010.

PSI là công ty con của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam – PVI.

Năm 2010, công ty đặt mục tiêu đạt 178 tỷ đồng doanh thu và 71 tỷ đồng lợi nhuận. Lợi nhuận sau thuế năm 2009 đạt 2,45 tỷ đồng.