Báo cáo của Ban kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 của PVC