Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 tại ĐHĐCĐ thường niên 2012 của PVC